42 Ayat Alkitab Tentang Dunia

Baca: 5 Menit

Dalam Kitab Suci Alkitab, terdapat banyak ayat yang membahas tentang dunia. Ayat-ayat ini memberikan pemahaman dan pandangan Kristen mengenai penciptaan, tujuan, kehidupan, perhatian Tuhan, peringatan akan keberalihan, akhir dunia, dan harapan akan dunia baru.

Dalam artikel ini, AyatAlkitab.com akan menjabarkan ayat-ayat Alkitab yang berkaitan dengan dunia. Kami akan menggali hikmah dan kehidupan rohani yang dapat kita peroleh dari pemahaman tentang ayat-ayat ini. Mari kita merenungkan pesan-pesan yang berharga ini dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia yang kita tinggali.

Ayat Alkitab Tentang Penciptaan Dunia


2 Korintus 10:3

Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 10:3 untuk anda,


Yohanes 16:28

Aku datang dari Bapa dan Aku datang ke dalam dunia; Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 16:28 untuk anda,


Yohanes 3:17

Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 3:17 untuk anda,


1 Yohanes 2:17

Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 2:17 untuk anda,


Markus 8:36

Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya.


Berikut ini gambar ayat Markus 8:36 untuk anda,


Yohanes 6:51

Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang Kuberikan itu ialah daging-Ku, yang akan Kuberikan untuk hidup dunia.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 6:51 untuk anda,


Kejadian 1:28

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: ”Beranakcuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi.”


Berikut ini gambar ayat Kejadian 1:28 untuk anda,


Roma 12:2

Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.


Berikut ini gambar ayat Roma 12:2 untuk anda,


1 Yohanes 3:1

Lihatlah, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 3:1 untuk anda,


Roma 1:20

Sebab apa yang tidak nampak dari pada-Nya, yaitu kekuatan-Nya yang kekal dan keilahian-Nya, dapat nampak kepada pikiran dari karya-Nya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih.


Berikut ini gambar ayat Roma 1:20 untuk anda,


Yakobus 4:4

Hai kamu, orang-orang yang tidak setia! Tidakkah kamu tahu, bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barangsiapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 4:4 untuk anda,


Keluaran 19:5

Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi.


Berikut ini gambar ayat Keluaran 19:5 untuk anda,


1 Korintus 3:18

Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 3:18 untuk anda,


1 Yohanes 2:16

Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 2:16 untuk anda,


Mazmur 31:19

Biarlah bibir dusta menjadi kelu, yang mencaci maki orang benar dengan kecongkakan dan penghinaan!


Berikut ini gambar ayat Mazmur 31:19 untuk anda,


1 Yohanes 2:15

Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 2:15 untuk anda,


Ulangan 4:39

Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah, bahwa TUHANlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain.


Berikut ini gambar ayat Ulangan 4:39 untuk anda,


1 Yohanes 4:9

Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 4:9 untuk anda,


Mazmur 108:3

bangunlah, hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 108:3 untuk anda,


2 Korintus 5:19

Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami.


Berikut ini gambar ayat 2 Korintus 5:19 untuk anda,


Markus 16:15

Lalu Ia berkata kepada mereka: ”Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.


Berikut ini gambar ayat Markus 16:15 untuk anda,


Yohanes 16:33

Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 16:33 untuk anda,


1 Yohanes 5:5

Siapakah yang mengalahkan dunia, selain dari pada dia yang percaya, bahwa Yesus adalah Anak Allah?


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 5:5 untuk anda,


Yohanes 17:15

Aku tidak meminta, supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka dari pada yang jahat.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 17:15 untuk anda,


Matius 16:19

Kepadamu akan Kuberikan kunci Kerajaan Sorga. Apa yang kauikat di dunia ini akan terikat di sorga dan apa yang kaulepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga.”


Berikut ini gambar ayat Matius 16:19 untuk anda,


Matius 16:26

Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?


Berikut ini gambar ayat Matius 16:26 untuk anda,


Mazmur 24:1

Mazmur Daud. TUHANlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya.


Berikut ini gambar ayat Mazmur 24:1 untuk anda,


Kolose 3:2

Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi.


Berikut ini gambar ayat Kolose 3:2 untuk anda,


Matius 6:9-10

Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.


Berikut ini gambar ayat Matius 6:9-10 untuk anda,


Matius 5:18

Karena Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi.


Berikut ini gambar ayat Matius 5:18 untuk anda,


Filipi 2:9-10

Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepada-Nya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi


Berikut ini gambar ayat Filipi 2:9-10 untuk anda,


Yakobus 1:27

Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.


Berikut ini gambar ayat Yakobus 1:27 untuk anda,


1 Korintus 1:28-29

Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah.


Berikut ini gambar ayat 1 Korintus 1:28-29 untuk anda,


Yohanes 15:18

”Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Aku dari pada kamu.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 15:18 untuk anda,


1 Yohanes 2:2

Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 2:2 untuk anda,


1 Yohanes 5:4

sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia: iman kita.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 5:4 untuk anda,


Yohanes 8:12

Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kata-Nya: ”Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup.”


Berikut ini gambar ayat Yohanes 8:12 untuk anda,


2 Petrus 1:4

Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia.


Berikut ini gambar ayat 2 Petrus 1:4 untuk anda,


1 Timotius 6:7-8

Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.


Berikut ini gambar ayat 1 Timotius 6:7-8 untuk anda,


1 Yohanes 4:4

Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu; sebab Roh yang ada di dalam kamu, lebih besar dari pada roh yang ada di dalam dunia.


Berikut ini gambar ayat 1 Yohanes 4:4 untuk anda,


Yohanes 14:27

Damai sejahtera Kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku Kuberikan kepadamu, dan apa yang Kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu.


Berikut ini gambar ayat Yohanes 14:27 untuk anda,


Titus 2:11-12

Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini


Berikut ini gambar ayat Titus 2:11-12 untuk anda,

Menyimpulkan Pesan-Pesan Alkitab Tentang Dunia

Ayat-ayat Alkitab yang telah kita telaah ini memberikan wawasan dan hikmah yang berharga tentang pandangan Kristen terhadap dunia. Mereka mengajarkan kita untuk mengasihi dunia ini dengan kasih Allah, tetapi juga untuk tidak terikat pada godaan dan godaan duniawi yang dapat merusak hubungan kita dengan-Nya.

Melalui pemahaman yang mendalam tentang pesan-pesan ini, kita dapat memperkuat iman dan hidup rohani kita. Kita dapat hidup dalam kebijaksanaan dan integritas di dunia ini, mempengaruhi orang lain dengan cinta dan kebenaran Allah. Dalam melakukannya, kita dapat menjadi saluran berkat bagi dunia ini dan memberikan dampak yang positif dalam masyarakat.

Jadi, mari kita memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, mengikuti kehendak-Nya, dan menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai kerajaan-Nya di dalam dunia ini. Dengan melakukan itu, kita akan menemukan makna dan tujuan yang lebih dalam dalam hidup kita dan dapat membawa terang dan pengharapan kepada mereka yang mengelilingi kita.

Terimakasih anda barusaja membaca artikel yang berjudul “42 Ayat Alkitab Tentang Dunia” oleh AyatAlkitab.com, semoga apa yang kami bagikan disini dapat bermanfaat untuk anda. Salam…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

topik populer lainnya